พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีและมีคุณธรรมจริยธรรม
  2. ปลูกฝังการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย
  4. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

All copyright @soidao 2018

สมัครสมาชิก
Forgot username  Forgot password

เมนูระบบ